Leadership


    Mr. Gu Xiaohua, Han ethnic, born in 1968, is a member of the Communist Party of China (CPC), a senior engineer and a master. He was appointed the Director of the National Geological Library of China in 2010. He also serves as the director of Geoscience Documentation Center of CGS and the Secretary of the CPC Committee of NGLC. 
    He had formerly served as a deputy director of Development Research Center of CGS, and as the director and the Secretary of the CPC Committee of Physical Geological Data Center of the Ministry of Land and Resources.

       

 

 

A List of the Directors of NGLC in the History (Term of Office)

 


Zhao Zhixin (1917-1921)


Li Xueqing(1917-1922)


Lu Zuyin (1922)


Qian Shengjun (1923-1937)


Xu Deyou(1938)


Zhang Mingshao (1899-1958)


Wang Jue 1942-1943


Gao Zhenxi 1943


Zeng Dingqian 1944-1945


Qian Shengjun 1923-1937


Zhang Xunan 1956-1958


Yan Zhuang(1956-1961


Deng Geming 1964-1982


Wu Ningsheng 1983-1990


   Li YuweiActing Director) 1990-1997


Wang Jiashu 1997-1999


Cai Keqin 1999-2003


Duan Yichun(2003-2009

NGLC 2004-2010.National Geological Library of China All Rights Reserved.
Add:29 Xueyuan Rd,Haidian District,Beijing,PRC. Mail Add: 8324 mailbox 100083
For exchange or info please contact us via email.